Žiadosť o registráciu v spoločnosti PROSIGHT Slovensko
Úvodný seminár
Účastnícky poplatok
40,00 €
L. Mikuláš
14. jún 2024

Žiadateľ

(potenciálny obchodný zástupca)

Osobné informácie
Kontaktné informácie
Sponzor

Spoločnosť

(ako zastúpený)

Názov
PROSIGHT Slovensko a.s.
Adresa sídla
Kavečianska cesta 1/A 3637, 040 01 Košice
IČO
46 175 415
DIČ
2023259249

Súhlasím s obchodnými podmienkami a vyhlasujem, že som bol oboznámený s informáciou o spracúvaní mojich osobných údajov.
Úvodný seminár
Účastnícky poplatok
40,00 €

Spôsob platby

Príjemca: Prosight Academy, s.r.o.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2585 6926
Suma: 40,00 €
Do poznámky uveďte: „Meno Priezvisko, ÚS“
Doklad o platbe
spinka

Sem presuňte doklad o platbe (PDF / JPG)

— alebo —

Poplatok za registráciu vo výške 40 € je potrebné uhradiť prevodom na účet Prosight Academy, s.r.o.
IBAN: SK74 1100 0000 0029 2585 6926
Do poznámky uveďte: „Meno Priezvisko, ÚS“.

  1. PROSIGHT Slovensko a.s., IČO: 46 175 415, so sídlom Kavečianska cesta 1A/3637, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Košice, oddiel: Sa, vložka č. 1609/V (ďalej len „PROSIGHT Slovensko“) je samostatným finančným agentom a vykonáva finančné sprostredkovanie v rozsahu a za podmienok podľa zákona č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  2. PROSIGHT Slovensko vykonáva finančné sprostredkovanie prostredníctvom svojich podriadených finančných agentov, a to na základe písomnej zmluvy a v súlade s pravidlami obchodnej siete.
  3. PROSIGHT Slovensko organizuje úvodný seminár s cieľom predstaviť spoločnosť, základné informácie o fungovaní finančného trhu, finančné produkty a ďalšie základné informácie o svete financií Žiadateľom ako potencionálnym obchodným zástupcom spoločnosti PROSIGHT Slovensko.
  4. Žiadateľ o úvodný seminár ako potencionálny obchodný zástupca PROSIGHT Slovensko (ďalej len „Žiadateľ“) vyplnením žiadosti o úvodný seminár vyjadruje svoj súhlas s týmito obchodnými podmienkami.
  5. Žiadateľom môže byť len plnoletá osoba.
  6. Žiadateľ môže vykonávať pre spoločnosť PROSIGHT Slovensko činnosť ako podriadený finančný agent alebo ako tipér, v žiadnom prípade nie ako jej zamestnanec.
  7. Podriadený finančný agent vykonáva finančné sprostredkovanie na základe písomnej zmluvy so samostatným finančným agentom a v súlade s pravidlami obchodnej siete spoločnosti PROSIGHT Slovensko. V tom istom čase môže mať podriadený finančný agent uzavretú písomnú zmluvu najviac s jedným samostatným finančným agentom.
  8. Tipérom sa rozumie osoba, ktorá vykonáva tipérsku činnosť pre spoločnosť na základe zmluvného základu. Výkonom tipérskej činnosti sa rozumie výlučne poskytovanie kontaktných údajov na potenciálneho klienta spoločnosti, za súčasného predpokladu, že osoba, ktorá poskytla kontaktné údaje klienta alebo potenciálneho klienta nevykoná žiadne ďalšie úkony smerujúce k uzavretiu zmluvy o poskytnutí finančnej služby. 
  9. V príslušnej zmluve medzi PROSIGHT Slovensko a Žiadateľom budú uvedené podrobnosti o právach, povinnostiach a provízii za výkon činnosti, ktorú bude Žiadateľ vykonávať buď v postavení podriadeného finančného agenta alebo tipéra.
  10. Žiadateľ je oprávnený k prezentácii spoločnosti až po absolvovaní osobitného finančného vzdelávania a to iba osobným kontaktom, bez reklám, inzerátov a porovnávania s inými spoločnosťami, ktoré majú rovnaký alebo obdobný predmet činnosti a v súlade s internými predpismi spoločnosti PROSIGHT Slovensko.
  11. Spoločnosť PROSIGHT Slovensko spracúva osobné údaje Žiadateľov v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom a účinnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“).
  12. K spracúvaniu osobných údajov dochádza na právnych základoch:
  13. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia; Účelom spracovania je zabezpečenie účasti Žiadateľa na úvodnom seminári a jeho ďalšiu spoluprácu so spoločnosťou PROSIGHT Slovensko.
  14. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je Žiadateľ, alebo na vykonanie opatrenia pred uzavretím takejto zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia;
  15. spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana v zmysle ustanovenia čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným účelom je oslovenie Žiadateľa na účely priameho marketingu.
  16. Žiadateľ vyplnením Žiadosti o registráciu v spoločnosti PROSIGHT Slovensko potvrdzuje, že ním poskytnuté osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom podľa formulára: meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa (ďalej len „osobné údaje“), sú presné a pravdivé.
  17. Žiadateľ vyplnením Žiadosti o registráciu v spoločnosti PROSIGHT Slovensko vyjadruje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov za účelom zabezpečenia účasti Žiadateľa na úvodnom seminári a jeho ďalšej spolupráce so spoločnosťou PROSIGHT Slovensko. Žiadateľ zároveň vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu podobizne zachytenej na fotografii, obrazovom zázname alebo zvukovo – obrazovom zázname a súhlasí s ich zverejnením na webovej stránke prosight.sk a na profiloch spoločnosti PROSIGHT Slovensko na sociálnych sieťach za účelom marketingovej propagácie spoločnosti.
  18. PROSIGHT Slovensko sa zaväzuje vykonať všetky kroky vedúce k zabezpečeniu čo najvyššej miery ochrany osobných údajov Žiadateľa pred ich protiprávnym spracúvaním.